عضویت در سایت
  • اینستا
  • تلگرام
آزمون های آنلاین
لیست کامل
آزمون مرحله ی یازدهم
جزئیات بیـشتر
آزمون مرحله ی دهم
جزئیات بیـشتر
آزمون مرحله ی نهم
جزئیات بیـشتر
آزمون مرحله ی هشتم
جزئیات بیـشتر
آزمون مرحله ی هفتم
جزئیات بیـشتر
آزمون مرحله ی پنجم
جزئیات بیـشتر
آزمون مرحله ی چهارم
جزئیات بیـشتر
آزمون مرحله ی سوم
جزئیات بیـشتر
فصل یازدهم ریاضی : عملگراها و مد
جزئیات بیـشتر
فصل دهم ریاضی : تابع
جزئیات بیـشتر
فصل نهم ریاضی : مجموعه ها
جزئیات بیـشتر
فصل هشتم ریاضی : قدرمطلق
جزئیات بیـشتر
فصل هفتم ریاضی : معادله ونامعادله ی درجه1
جزئیات بیـشتر
فصل ششم ریاضی : نسبت و تناسب
جزئیات بیـشتر
فصل پنجم ریاضی : رادیکال
جزئیات بیـشتر
فصل چهارم ریاضی : توان
جزئیات بیـشتر
فصل سوم ریاضی : تجزیه و فاکتورگیری
خـریـد محـصـول
فصل دوم ریاضی : Rational Numbers
دانـلود رایـگان
مباحث پایه ریاضی
دانـلود رایـگان
فصل دهم هوش: اشکال مکمل
جزئیات بیـشتر
فصل نهم هوش: ترازو ها
جزئیات بیـشتر
فصل هشتم هوش: الگوها
جزئیات بیـشتر
فصل هفتم هوش: نمودارها
جزئیات بیـشتر
فصل ششم هوش: ارتباط شکل ها
جزئیات بیـشتر
فصل پنجم هوش: ارتباط شکل و اعداد
جزئیات بیـشتر
فصل چهارم هوش: تابلوها
جزئیات بیـشتر
فصل دوم هوش:işlemler( عملگراها)
دانـلود رایـگان
فصل اول هوش : Password
دانـلود رایـگان
فصل یازدهم هندسه:چهار ضلعی ها
جزئیات بیـشتر
فصل دهم هندسه: چند ضلعی ها
جزئیات بیـشتر
فصل نهم هندسه: مساحت مثلث
جزئیات بیـشتر
فصل هشتم هندسه: تشابه
جزئیات بیـشتر
فصل هفتم هندسه:قضیه های menelaus,carnot,stewart
جزئیات بیـشتر
فصل ششم هندسه:میانه
جزئیات بیـشتر
فصل پنجم هندسه:نیمساز
جزئیات بیـشتر
فصل چهارم هندسه:مثلث های خاص
جزئیات بیـشتر
فصل سوم هندسه:مثلث قائم الزاویه
خـریـد محـصـول
فصل دوم هندسه زاویه در مثلث
دانـلود رایـگان
فصل اول هندسه زاویه در خط
دانـلود رایـگان
برو بالا