عضویت در سایت
فصل دهم هوش: اشکال مکمل
جزئیات بیـشتر
فصل نهم هوش: ترازو ها
جزئیات بیـشتر
فصل هشتم هوش: الگوها
جزئیات بیـشتر
فصل هفتم هوش: نمودارها
جزئیات بیـشتر
فصل ششم هوش: ارتباط شکل ها
جزئیات بیـشتر
فصل پنجم هوش: ارتباط شکل و اعداد
جزئیات بیـشتر
فصل چهارم هوش: تابلوها
جزئیات بیـشتر
فصل دوم هوش:işlemler( عملگراها)
دانـلود رایـگان
فصل اول هوش : Password
دانـلود رایـگان
برو بالا